Fabrički pogon fabrike PREKON

Trg slobode 3, Zrenjanin
Prodaja - Poslovni prostor

Predmet prodaje je nepokretna i pokretna imovina u Zrenjaninu, koja je u privatnom vlasništvu PREKON DOO iz Zrenjanina, Trg slobode 3-5, matični broj: 20110325, PIB 104203169, a što prestavlja fabrički pogon fabrike PREKON, koju čini katastarska parcela broj  8445/5, koju čini zemljište površine 6544 m² sa postojećih 10 legalnih objekata (od čega je pod objektima zemljište u površini od 1326m²), na adresi Šećeranska bb, sve upisano u list nepokretnosti br. 23016 KO Zrenjanin I, kao i kancelarijski nameštaj, mašine i oprema za postrojenje za preradu sporednih proizvoda životinjskog porekla kategorije 3 i dr.

Zainteresovani ponuđači mogu da razgledaju imovinu pre dostavljanja ponude, na osnovu iskazanog interesovanja, a u prethodnom dogovoru sa predstavnikom PREKON DOO.

Zainteresovana lica radi dobijanja dodatnih informacija i obaveštenja mogu se obratiti PREKON DOO na email:ljiljana.kunarac@mat-realestate.com, svakog dana na broj telefona 064/3616869 i radnim danom na broj telefona 023/536308 od 07:30 do 15:00 časova.

 

USLOVI  PRODAJE

 

Prodaje se vrši u postupku prikupljanja pisanih zatvorenih ponuda, a imovina se prodaje u viđenom stanju, bez prava kupca na naknadne reklamacije.

Konačna kupoprodajna cena nepokretnosti biće utvrđena nakon sprovedenog postupka prikupljanja pisanih ponuda.

Kupoprodajna cena nepokretnosti utvrđena u visini najpovoljnije ponude uplatiće se u dinarskoj protivrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate na račun PREKON DOO.

Rok za plaćanje kupoprodajne cene je 15 (petnaest) dana od dana obaveštenja kupca da je njegova ponuda prihvaćena. Rok za obaveštenje kupca da je njegova ponuda prihvaćena je 30 (trideset) dana od dana prijema ponude.

Troškovi javnobeležničke overe ugovora i prenosa vlasništva padaju na teret kupca.

 

USLOVI  PRIJAVLJIVANJA

 

Pravo učešća na oglasu imaju sva pravna i fizička lica u skladu sa propisima Republike Srbije.

Pismena ponuda mora da sadrži visinu ponuđene kupoprodajne cene izražene u EUR.

Ponude se dostavljaju na adresu PREKON DOO, Trg slobode 3-5, 23000 Zrenjanin, najkasnije 15 dana od dana objavljivanja Oglasa, u zatvorenoj koverti na kojoj je jasno označeno: „Ponuda za kupovinu imovine PREKON DOO – NE OTVARATI“.

Ako je ponuda poslata poštom, dan predaje pošti, isključivo preporučenom poštom, smatra se kao dan predaje  PREKON DOO iz Zrenjanina, Trg slobode 3-5, pod uslovom da je pošiljka stigla u PREKON DOO iz Zrenjanina, Trg slobode 3-5 do dana otvaranja ponuda.

Neblagovremene i nepotpune ponude neće biti razmatrane.

Ponuda u kojoj cena nije navedena u EUR ili je data opisno, uslovno i neprecizno  neće se razmatrati.

Prodavac zadržava pravo da odustane od postupka iz razloga neodgovarajućih, nepotpunih li ekonomski neprihvatljivih ponuda dobijenih po ovom Oglasu, kao i da u slučaju prijema neodgovarajućih i nepotpunih ponuda ne izvrši izbor najpovoljnijeg ponuđača, kao i da ne proda nepokrentnost po uslovima iz dobijenih ponuda.

Prodavac neće snositi nikakavu odgovornost niti bitan dužan da nadoknadi štetu koju bi učesnik eventualno mogao imati povodom učešća u ovom postupku.

 

IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

 

Kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je visina ponuđene kupoprodajne cene.

Otvaranje prispelih ponuda, nejavno, vršiće nadležni organ prodavca u prostorijama PREKON DOO, u Zrenjaninu, ul. Trg slobode 3-5.

Uslovi za sprovođenje postupka razmatranja pisanih ponuda su ispunjeni ukoliko pristigne najmanje jedna blagovremena i potpuna ponuda.

Kupac će biti obavešten o prihvatanju ponude najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana  donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Ovaj oglas se objavljuje na sajtu IM MATIJEVIĆ DOO (www.matijevic.rs), MAT-Real estate DOO (www.matnekretnine.rs) i u dnevnim novinama „Politika“.

 

 

PREKON DOO

direktor Ljiljana Kunarac s.r.

Beleške

Nekretnine video

Slične osobine

Оставите одговор